​دیکشنری تخصصی حسابداری جهان حساب

A

​روش استهلاک شتابدار

accelerated depreciation method

account

​حساب

accountant

حسابدار

accounting

حسابداری

accounting assumptions

مفروضات حسابداری

accounting clerk

کارمند حسابداری

accounting cycle

چرخه حسابداری

 accounting equation

معادله حسابداری

accounting language

زبان حسابداری

​accounting standards

استاندارد های حسابداری

 accounts payable

حسابهای پرداختنی

 accounts receivable

حسابهای دریافتنی

accrual basis

مبنای تعهدی

accrue​​​​​​​

تحقق یافتن(برای درآمد)، متحمل شدن (برای هزینه)

accrued

تحقق یافته (برای درآمد)، تحمل شده (برای هزینه)

accrued expense

هزینه تحمل شده (ولی نقدا پرداخت نشده)

accrued revenue

درآمد محقق شده (ولی نقدا دریافت نشده)

accrued salaries payable

حقوق دستمزد پرداختنی

accumulated depreciation

استهلاک انباشته (دارائی ثابت)

(additional paid in capital (APIC

صرف سهام

adjunct account

حساب الحاقی (که ارزش دفتری بدهی را افزایش میدهد)

adjusted trial balance

تراز آزمایشی تعدیل شده

adjusting entry

ثبت تعدیلی

administrative expenses

هزینه های اداری

allowance

ذخیره (حساب کاهنده)

allowance for doubtful accounts

ذخیره مطالبات مشکوک وصول

asset

دارائی

auditing

حسابرسی

auditor

حسابرس

​B

Bad debts

مطالبات سوخت شده

bad debts expense

هزینه مطالبات مشکوک وصول

balance

مانده

balance sheet

ترازنامه

​beginning inventory

موجودی اول دوره

bonds payable

اوراق غرضه پرداختنی

​books

دفاتر

​book keeper

دفتر دار

book keeping

دفتر داری

​book value

ارزش دفتری

buildings

ساختمان

C

​calculator

ماشین حساب

capital

سرمایه

capital increase

افزایش سرمایه

cash

وجه نقد

​cash basis

مبنای نقدی

cash equivalent

معادل نقد

cash flows

(صورت)جریان های نقدی

cash flows from financing activities

​جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی

cash flows from investing activities

​جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

cash flows from operating activities

​جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی

cash position

وضعیت نقدینگی

certificate of deposit

گواهی سپرده

​certified public accountant CPA

حسابدار رسمی

classify

طبقه بندی کردن

close to

بستن به (حساب)

closing entries

ثبت های بستن (حساب های موقت)

​common stock

سهام عادی

​compound entry

ثبت مرکب

contra account

حساب کاهنده

​copy right

حق انتشار

corporation

شرکت (سهامی)

​correcting entry

ثبت اصلاحی

​cost

بهای تمام شده 

​cost accounting

​بهایابی، حسابداری صنعتی

cost of goods available for sale

بهای تمام شده کالای آماده فروش

cost of goods sold

بهای تمام شده کالای فورخته شده

cost of replacing

بهای جایگزینی

credit

بستانکار،بستانکار کردن

credit side

سمت بستانکار

current

جاری

current asset

دارائی جاری

current liability

بدهی جاری

current portion

​حصه جاری

current ratio

نسبت جاری

​D

debit

بدهکار،بدهکار کردن

debit side

سمت بدهکار

debt

بدهی

​debt instrument

ابزار بدهی (مانند سفته،اوراق قرضه،اوراق مشارکت و ...)(حساب دارائی)

​decision making

تصمیم گیری

​depletion

​استهلاک (منابع طبیعی)، تهی شدن

depreciation

استهلاک(دارائی های ثابت)

depreciation expense

هزینه استهلاک

direct write-off method

​روش حذف مستقیم (برای مطالبات)

disbursement

پرداخت

discount on bonds payable

کسر اوراق قرضه پرداختنی

disposal

واگذاری

dividend

سود تقسیمی،سود سهام

dividend payable

سود سهام پرداختنی

dividend revenue

درآمد سود سهام

double entry accounting system

سیستم حسابداری دوبل (دو ثبتی)

double-declining-balance-method

​روش مانده نزولی مضاعف (برای استهلاک)

E

earn

کسب کردن

​ending inventory

موجودی آخر دوره

entry

ثبت

​equipment

تجهیزات

equity

حقوق صاحبان سرمایه،خالص دارائی ها

expense

هزینه

F

fees earned

​حق الزحمه دریافتی (حساب درآمد در شرکت های خدماتی مثل حسابرسی)

finance

انجام تامین مالی،تامین مالی کردن

financial entity

موسسه مالی

financial performance

عملکرد مالی

financial position

وضعیت مالی

financial ratios

نسبت های مالی

financial statements

​​صورتهای مالی

fiscal year

سال مالی

​freight

حمل (کالا)

freight-in

هزینه حمل به داخل (جزء بهای تمام شده خرید)

freight-out

حمل به خارج( هزینه تحویل کالا به مشتری)

G

​gain on dispoasal of plant assets

سود واگذاری ماشین آلات کارخانه

generate

ایجاد کردن،تولید کردن

​goodwill

سرقفلی

growth

رشد

H

​I

income

درآمد

​income summary

خلاصه حساب سود و زیان

income tax expense

هزینه مالیات بر درآمد

income tax payable

مالیات بر درآمد پرداختنی

insurance

بیمه

Insurance expense

هزینه بیمه

​intangible asset

​دارائی نامشهود

Interest expense

هزینه بهره

Interest payable

بهره پرداختنی

Interest receivable

بهره دریافتنی

Interest revenue

درآمد بهره

interpret

تفسیر کردن

inventory

موجودی(مواد و کالا)

invest

سرمایه گذاری کردن

investor

سرمایه گذار

issue

صادر کردن

J

journal

​دفتر روزنامه

K

L

land

زمین

ledger

دفتر کل

liability

بدهی

liquid

نقد شونده

liquidate

نقد کردن (دارئی ها)

loan

وام

long term

بلند مدت

​​loss

زیان

​​loss on disposal

زیان واگذاری

M

​mortgage

​وامی که به وسیله دارائی ثابت تضمین شده، وثیقه گذاشتن دارائی

mortgage payable

وام پرداختنی

N

nominal account

حساب اسمی (موقت،سود و زیانی)

Non-current

غیر جاری

Non-current asset

دارائی غیر جاری

Non-current liability

بدهی غیر جاری

O

opening entry

ثبت افتتاحیه

operating expenses

هزینه های عملیاتی

operating income

درآمد عملیاتی

other expense

سایر هزینه (غیر عملیاتی)

owner's equity

حقوق مالکان(باقی مانده مالکان)

P

Paid-in capital

سرمایه پرداخت شده

Paid-up capital

سرمایه پرداخت شده

patent

​حق اختراع

performance

عملکرد

​petty cash

تنخواه گردان

petty cash fund

تنخواه گردان

​plant

ماشین آلات کارخانه

​preferred stock

سهام ممتاز

premium

صرف

premium on bonds payable

صرف اوراق قرضه پرداختنی

​prepaid insurance

پیش پرداخت بیمه

prepaid rent

پیش پرداخت اجاره

prepayment

پیش پرداخت

provision

ذخیره (نوعی بدهی،رجوع کنید به استاندارد 4)

​purchase

​خرید کردن، حساب خرید در سیستم ادواری

​purchase discount

تخفیفات نقدی خرید

purchase returns and allowances

برگشت از خرید و تخفیفات

Q

​qualifying asset

دارائی واجد الشرایط

R

raw material

مواد خام، مواد اولیه

reflect

منعکس شدن

​rent expense

​هزینه اجاره

​rent revenue

درآمد اجاره

resource

منبع

retailer

خرده فروش

retained earnings

سود انباشته

S

salary

حقوق

salaries and wages

حقوق دستمزد

sales

فروش

​sales discount

تخفیفات نقدی فروش

sales returns and allowances

برگشت از فروش و تخفیفات

​sales revenue

درآمد فروش

service

خدمت

share

سهم (سهام شرکت)

share holder's equity

حقوق صاحبان سرمایه(باقی مانده صاحبان سرمایه)

short term

کوتاه مدت

​statement of financial position

صورت وضعیت مالی

stock

سهم (سهام شرکت بیشتر در گویش آمریکائی)

​supplies

​ملزومات اداری

​​supplies expense

هزینه ملزومات اداری

T

tally

مغایرت گیری

​tangible asset

دارائی مشهود

tax

مالیات

temporary account

حساب موقت (سود وزیانی)

transaction

رویداد مالی

treasury bill

اوراق خزانه

treasury stock

سهام خزانه

​trial balance

تراز آزمایشی

U

​unearned service revenue

پیش دریافت درآمد خدمات

utility

خدمات رفاهی و شهری(آب و برق و گاز)

utilities expense

​هزینه آب و برق و گاز

V

W

wage

دستمزد

X

Y

Z