تئوری های تلفیق و دیدگاه استاندارد ایران 

تئوری شرکت اصلی (مادر)
در این تئوری سهم اقلیت در قسمت بدهی های صورت وضعیت مالی منعکس میگردد.
سود تقسیمی به اقلیت هزینه تلقی می گردد.
مبنای محاسبه سهم اقلیت مبلغ دفتری می باشد و افزایش و کاهش ارزش منصفانه سهم اقلیت شناسائی نمی گردد.
سرقفلی فقط به اندازه ی سهم شرکت اصلی شناسائی می گردد.

تئوری واحد اقتصادی
در این تئوری سهم اقلیت در قسمت حقوق صاحبان سرمایه صورت وضعیت مالی منعکس میگردد.
سود تقسیمی به اقلیت هزینه تلقی نمی گردد.
مبنای محاسبه سهم اقلیت ارزش منصفانه می باشد و افزایش و کاهش ارزش منصفانه سهم اقلیت شناسائی می گردد.
سرقفلی بطور کامل شناسائی می گردد

تئوری مالکیت انفرادی
این تئوری مفاهیم نظری گزارشگری مالی و اصول حسابداری را نقض کرده و در عمل مورد استفاده قرار نمیگیرد و با شناسائی سهم واحد اصلی از دارائی ها بدهی ها درآمد و هزینه های شرکت فرعی و انعکاس آنها در صورت های مالی تلفیقی در واقع سهم اقلیتی بوجود نمی آید.

دیدگاه استاندارد ایران
به علت منطقی نبودن شناسائی بخشی از افزایش و کاهش ارزش ها استاندارد ایران ارزش منصفانه حقوق صاحبان سرمایه فرعی را برای محاسبه سهم اقلیت ملاک قرار داده و آنرا در بخش حقوق صاحبان سرمایه منعکس می کند و تقسیم سود به آنها را هزینه تلقی نمی کند.(نسبتا مطابق با واحد اقتصادی)
اما در رابطه با سرقفلی به دلیل اینکه محاسبه سرقفلی اقلیت به گونه ای قابل اتکا امکان پذیر نیست فقط سرقفلی شرکت اصلی شناسائی می گردد.(شرکت مادر)

آرشیو مطالب

محتوای اختصاصی جهان حساب