انواع ترکیب های تجاری:
1- افقی: فعالیت شرکت های ترکیب شده یکسان است، یکی شدن چند موسسه حسابرسی برای تصاحب سهم بیشتر بازار و استفاده از تخصص های مختلف یک نمونه از این نوع ترکیب است.
2-عمودی: فعالیت شرکت های ترکیب شده مکمل می باشد،برای مثال فرض کنید ایران خودرو یک شرکت تولید تایر تحصیل کنه.
3-نامتجانس: فعالیت شرکت های ترکیب شده با هم ارتباطی ندارند.
​​​​​​​
انواع ترکیب تجاری از دید استاندارد 19:
1- جذب،ادغام،ادغام یکطرفه: وقتی که ترکیب کننده به فعالیت خود ادامه می دهد و شرکت های ترکیب شونده را منحل کرده و دارائی و بدهی آنها را به دفاتر خود منتقل میکند.
2-تلفیق،ادغام دو طرفه: در این حالت هم ترکیب کننده و هم ترکیب شونده منحل شده و شرکت جدیدی را تاسیس می کنند.
3-تحصیل: در این ترکیب نه ترکیب کننده منحل میگردد نه ترکیب شونده،بلکه ترکیب کننده کنترل ترکیب شونده را تحصیل می کند، و چون هر کدام از شرکت ها فعالیت خود را ادامه داده و دفاتر جداگانه دارند،تهیه صورت های مالی تلفیقی برای نمایش بهتر وضعیت مالی،عملکرد و انعطاف پذیری مالی شرکت اصلی ضرورت دارد.

محتوای اختصاصی جهان حساب

آرشیو مطالب آموزشی