مفاهیم نظری گزارشگری مالی

دانلود

1- ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷)​​​​​​​

2-صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)

3- درآمد عملياتي

4- ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالی

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

5- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

دانلود

​8- حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا

دانلود

9- حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت

دانلود

10- حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

دانلود

استاندارد های حسابداری لازم الاجرا برای سال 1399

11-داراييهاي ثابت مشهود 

دانلود

12-افشاي اطلاعات اشخاص وابسته

دانلود

13-حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

دانلود

15-حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها

دانلود

16-آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)

دانلود

17-داراييهاي نامشهود

دانلود

18-صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌

دانلود

19-ترکیبهای تجاری​​​​​​​

دانلود

20-سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته

دانلود

21-حسابداري‌ اجاره‌ها 

دانلود

22-گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي

دانلود

23-حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص

دانلود

24-گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري

دانلود

25-گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف

دانلود

26-فعاليتهاي‌ كشاورزي

دانلود

27-طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي

دانلود

28-فعاليتهاى بيمه عمومى

دانلود

29-فعاليتهاي ساخت املاک

دانلود

30-سود هر سهم

دانلود

31-داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده

دانلود

32-كاهش ارزش داراييها

دانلود

33-مزایای بازنشستگی کارکنان

دانلود

34-رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

دانلود

35-مالیات بر درآمد

دانلود

36-ابزارهای مالی_ ارائه

دانلود

37-ابزارهای مالی_ افشا

دانلود

مقدمه ای بر استاندارد های حسابداری

دانلود