استاندارد های حسابرسی لازم الاجرا برای سال 1399

​ساختار کلی

دانلود

مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

دانلود

1-کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

دانلود

200-اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی

دانلود

210-قـرارداد حسابرسـي‌

دانلود

220-كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي

دانلود

230-مستندات حسابرسی

دانلود

240-مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی

دانلود

250-ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

دانلود

260-اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

دانلود

265-اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

دانلود

300-برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی

دانلود

315-تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

دانلود

320-اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

دانلود

330-برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده

دانلود

450-ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

دانلود

500-شواهد حسابرسی

دانلود

501-شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام

دانلود

505-تاییدیه های برون سازمانی

دانلود

510-حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره

دانلود

520-شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی

دانلود

530-نمونه گیری در حسابرسی

دانلود

540-حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط

دانلود

​550-اشخاص وابسته

دانلود

560-رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی

دانلود

570-تداوم‌ فعاليت

دانلود

580-تاییدیه کتبی مدیران

دانلود

600-ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه

دانلود

610-استفاده از کار حسابرسان داخلی

دانلود

620-استفاده از کار کارشناس حسابرس

دانلود

700-گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي

دانلود

705-اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل

دانلود

706-بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل

دانلود

710-اطلاعات مقايسه‌ای

دانلود

720-ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

دانلود

800-ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص

دانلود

805-ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی

دانلود

2400-بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌

دانلود

2410-بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری

دانلود

3400-رسيدگي به اطلاعات مالي آتي

دانلود

4400-اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

دانلود

4410-تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

دانلود