​آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نکته ای مهم که همه ی ما در دنیای امروز به آن احتیاج داریم دانستن حق و حقوقمان است! در نتیجه قطعا مطالعه آیین نامه فوق(برگرفته از سایت وزارت علوم) که شامل موارد زیر است خالی از لطف نخواهد بود:
مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد - ماده 6
حداقل واحد دوره کارشناسی ارشد و حداقل واحد قابل اخذ در ترم - ماده 7
تعداد واحد دروس جبرانی و نمره قبولی آنها - ماده 9
تعداد غیبت های مجاز هر درس - ماده 14 تبصره 1
حداقل نمره قبولی و حداقل معدل برای مشروط نشدن - ماده 16 و 17
مهلت تعیین موضوع پایان نامه و انتخاب استاد راهنما - ماده 21
ارزیابی کیفی پایان نامه - ماده 23
شرایط دفاع از پایان نامه - ماده 24
شرایط فارغ التحصیلی بدون دفاع از پایان نامه (شیوه آموزشی)- ماده 25

دانلود آیین نامه