​جزوه کوانت
​​​​​​​ آزمون جی آر ای

ادامه مطلب
GRE

​تجربه آزمون TOEFL
سنتر علامه سخن

ادامه مطلب
Toefl

مطلب روز:

معادله حسابداری چیست؟
معادله حسابداری به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری دوبل در نظر گرفته می شود. معادله حسابداری در ترازنامه(صورت وضعیت مالی) نمایان می گردد که به وسیله این معادله جمع دارائی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه برابر می گردد.
بر اساس سیستم حسابداری دوبل این معادله از تراز بودن تراز نامه مراقبت کرده و هر ثبتی که در سمت بدهکار صورت می گیرد باید با یک ثبت متناظر در قسمت بستانکار همراه باشد
فرمول معادله حسابداری
حقوق صاحبان سرمایه + بدهی = دارائی
ادامه مطلب